Velkommen til fagdager for bedre metadata

Sist oppdatert: 08.09.2016

Geodatakoordinator arranger fagdager i metadata for alle nasjonale Norge digitalt-parter 14. og 21.september 2016. Fagdagene holdes på Kartkontoret i Oslo. Påmeldingen til fagdagene er nå avsluttet.

Til deg som skal delta på fagdag

 

Se informasjon og program for fagdag (pdf)

Bakgrunnen for fagdagene

Metadata i Geonorge er av svært vekslende kvalitet. For å komme videre med infrastrukturbyggingen og en effektiv deling av data, må det gjøres et krafttak for å bedre statusen på Norge digitalt-partenes metadata.

Kort status på dagens metadata i Geonorge:

  • Titler er dårlige og gjennomgående lite beskrivende for hva menigmann oppfatter med dataene. De bærer preg av «nerdete» faguttrykk for GIS-menigheten
  • Utbredelsesområdet for dataene er svakt/unøyaktig angitt
  • Bruksområde mangler gjennomgående for svært mange, og de få som har fylt det ut har ofte forvekslet det med dekningsområde for dataene.
  • Datakvalitet er svakt/ujevnt dokumentert
  • Den svake metadatakvaliteten blokkerer effektiv deling av dataene, siden ingen vet utfra metadataene hvilke data de egentlig får, hvilken kvalitet selve dataene har og så videre

Det er mange gode grunner til å forbedre metadataene:

  • For å få søk i kartkatalogen med meningsfulle treff, søk hvor vi kan vise dataene i kartet på en dynamisk måte, lage rapporter
  • For å tilfredsstille kravet fra brukere om dokumentasjon av datakvalitet
  • For å automatisere behandling/distribusjon av data
  • For å etablere flerspråklige metadata som er konsistente mellom ulike språk. Engelske metadata er sterkt ønsket

Fagdagene gjennomføres som workshop med en felles gjennomgang og videre jobber dataeierne med egne metadata med veiledning og bistand fra geodatakoordinator.

Det vil bli arrangert to separate fagdager med samme opplegg. Man melder seg kun på én av dagene.