47 tiltak for å øke bruk av geodata

Sist oppdatert: 27.02.2020

Innen 2025 skal Norge bli ledende i bruk av geografisk informasjon. Det slo regjeringen fast da nasjonal geodatastrategi ble lansert. Nå er den nye handlingsplanen for 2020 klar.

Alt skjer et sted - logo ILLUSTRASJON: COLOURBOX/KMD

Geodatastrategien ble publisert 1.11. 2018, mens handlingsplanen for 2019 ble klar og publisert i løpet av april 2019. Gjennom hele 2019 har etater og organisasjoner jobbet med oppstart og gjennomføring av av tiltak. Samordningsgruppen for geografisk informasjon har nå gjennomgått tiltak for 2020 og godkjent den reviderte handlingsplanen for 2020. Tiltakene er utviklet i dialog med sentrale interessenter og aktører i geodatabransjen.

-Handlingsplanen skal adressere viktige utfordringer på geodataområdet. Den skal understøtte arbeidet knyttet til de sentrale samfunnsutfordringene, herunder digitaliseringen av offentlig sektor, sier direktør Erik Perstuen i Kartverkets landdivisjon. Kartverket er samordningsgruppens sekretariat.

Kommunal-og moderniseringsdepartementet (KMD) har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av nasjonal geodatastrategi. Ansvaret for handlingsplan har KMD lagt til Samordningsgruppen for geografisk informasjon, og Kartverket er gjennom tildelingsbrevet tillagt ansvaret for å koordinere arbeidet og følge opp gjennomføringen av tiltak.

-Handlingsplanen inneholder prioriterte tversgående fellestiltak samt noen mer sektorrettede tiltak. Flere etater har meldt inn tiltak. Mange av tiltakene har formell deltagelse fra flere etater eller forventer aktivitet hos flere etater, sier Perstuen.

Regjeringen har i nasjonal geodatastrategi pekt på at "geografisk informasjon med god kvalitet inngår som en sentral del av kunnskapsgrunnlaget i mange av samfunnets prosesser", og at det innebærer at bruk av geografisk informasjon blir en kritisk del av løsningen for håndtering av vår tids samfunnsutfordringer. Strategiens visjon om at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon, forutsetter tiltak som understøtter mange store utfordringer og arbeidsprosesser i samfunnet.

Njål Tengs-Hagir presenterer et av de 47 tiltakene i handlingsplanen. Foto: Anne Jørgensen

Marine grunnkart i kystsonen er et av de 47 tiltakene i handlingsplanen. Her presenterer Kartverkets Njål Tengs-Hagir status for Samordningsgruppen. Foto: Anne Jørgensen

Samordningsgruppen for geografisk informasjon vil i neste revidering av handlingsplanen arbeide enda mer aktivt for å tydeliggjøre og etablere tiltak som understøtter samfunnsutfordringer som "en effektiv offentlig sektor", urbanisering, klima og miljøutfordringer, mål for bærekraftig utvikling, smarte samfunn, ny næringsutvikling, internasjonalisering og den geopolitiske situasjon.

Se handlingsplanen for 2020 og les mer om arbeidet med nasjonal geodatastrategi og handlingplanen her.