Organisering nasjonalt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er ansvarlig fagdepartement for gjennomføringen av Norge digitalt-samarbeidet.

 Departementet skal sikre at løsningene og prinsippene som legges til grunn for samarbeidet, følger de intensjonene som stortingsmeldingen om Norge digitalt har trukket opp.

Det skal bidra til å videreutvikle samarbeidet i tråd med nasjonale mål og til beste for deltagerne i samarbeidet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal følge opp samordningen av de nasjonale partene i Norge digitalt gjennom etatenes departementer og mot representanter for de ikke-statlige partene.

Oppfølgingen av de nasjonale partene gjennomføres av infrastrukturavdelingen i Kartverkets landdivisjon.

Oversikt over nasjonale parter  (inklusiv undervisningssteder)