Nasjonalt geodataråd

Nasjonalt geodataråd skal sikre samarbeidet mellom alle som forvalter og bruker samfunnets geografiske informasjon.

Rådet ble oppnevnt av Kongen i statsråd i 2012 og det første rådet hadde 3 års virketid (2012-2015). Rådet er gjenåpnet i 2016 med ny leder og flere nye medlemmer. Det nye rådet skal ha 4 års virketid.

Kartverket er sekretariat og forbereder saker for rådet.

Rådets mandat:

Nasjonalt geodataråd skal styrke samarbeidet om samfunnets felles geografiske infrastruktur. Rådet skal i den forbindelse gi råd om

  • norsk geodatapolitikk til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • samarbeid om og bruk av geodata hos offentlige myndigheter og andre som bruker den geografiske infrastrukturen

Rådet skal følge gjennomføringen av geodataloven og det europeiske INSPIRE-direktivet, og kan i den forbindelse gi den type råd eller uttalelser som rådet finner hensiktsmessig.

Se også departementets informasjon om dette

Rådets medlemmer 1.1.2016 - 31.12.2019:

 

Navn

Virksomhet

 Alvhild Hedstein (rådets leder)  Grofondet
 Kystdirektør Kirsti Slotsvik  Kystverket
 Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup  Kartverket
 Direktør Roar Skålin  Meteorologisk institutt
 Leder Tore Brenden  Forsvarets militærgeografiske tjeneste (FMGT)
 Assisterende direktør Per Brekke  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 Avdelingsdirektør Gyda Grendstad  Statens vegvesen
 Administrerende direktør Morten Smelror  Norges geologiske undersøkelse (NGU)
 Avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad  Miljødirektoratet
 Rådmann Harald Danielsen  Arendal kommune
 Etatsdirektør Ellen de Vibe  Oslo kommune
 Administrerende direktør Geir Hansen  Geodata as (representant fra Geomatikkbedriftene)
 Enhetsleder Mona Høiås Sæther  Trondheim kommune
 Direktør Christine Korme  Abelia, digitalisering og fornying
 Administrerende direktør Jørn Rolfsen  Landbruksdirektoratet