Beredskapsforum

Samfunnssikkerhet og beredskap er to viktige bruksområder for geografisk informasjon.

Beredskapsforum hadde sitt første møte i november 2016.

Mandat

Beredskapsforum skal arbeide for mer og bedre bruk av geografisk informasjon ved forebygging, planlegging, analyse, håndtering av hendelser og rapportering. Dette omfatter basis kartdata, temadata, ressursregistre og eventuelle nye behov hos beredskapsaktørene.

Deltagere

Det er 10 faste aktører/deltagere i forumet, men det skal være lav terskel for å invitere inn andre når det er behov for det. Disse er representert:

  • Politiet
  • Brann og redning
  • Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
  • Forsvaret
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Kystverket
  • Fylkesmannen
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Hovedredningssentralen (HRS)
  • Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)

Arbeidsform

Forumet skal møtes etter behov, minimum 2 ganger pr år og skal i første omgang ledes av Kartverket som nasjonal geodatakoordinator.

Det er viktig for forumet å avklare felles behov og forventinger til basis kartdata, temadata og ressursregistre. Noen behovene kan dekkes av eksisterende datasett, men er vanskelig tilgjengelig, eller dårlig oppdatert. Andre behov dekkes ikke av eksisterende datasett og vil kreve ny datafangst og nye forvaltningsløsninger. Forumet vil være en pådriver for å få løst slike felles utfordringer og fungere som en  møteplass for diskusjon og avklaringer om fellesløsninger for beredskapsetatene. Forumet vil også være en viktig arena for erfaringsutveksling mellom beredskapsaktørene.