Teknologiforum

Teknologiforum er et møtested for partene i Norge digitalt-samarbeidet der spørsmål knyttet til teknologi diskuteres. Fokus er på overordnede føringer og teknisk veiledning knyttet til tema som dataformater, kvalitetskontroll, tjenester og applikasjoner.

Teknologiforum har følgende funksjoner

  • Teknologiforum skal være det forum som beskriver den grunnleggende teknologiske infrastrukturen for forvaltning og distribusjon av geografisk informasjon i Norge.
  • Forumet skal være et samlingspunkt for teknologiske spørsmål og diskusjoner på tvers av fagområder og etater.
  • Forumet skal ha hovedansvar for utvikling av rammeverksdokument og utforming av krav til data og tjenester i Norge digitalt.

Arbeidet samordnes med SOSI-arbeidsgruppe 1.

Det tekniske rammeverket for vår nasjonale geografiske infrastruktur er beskrevet i et eget rammeverksdokument. Målet er at dette dokumentet skal videreutvikles i et samarbeid mellom partene i Norge digitalt og bransjen for øvrig. Arbeidet må koordineres med det nasjonale standardiseringsarbeidet og formaliseres gjennom teknologiforumet. Norge digitalt-samarbeidet skal bidra til å operasjonalisere dette rammeverket.

Avtaler om deltagelse i Norge digitalt bygger på at det foreligger et omforent rammeverksdokument. I avtalene beskrives de krav som kan stilles til partenes data og tjenester som inngår i Norge digitalt, med henvisninger til rammeverksdokumentet.

Kartverket har funksjon som geodatakoordinator for Norge digitalt og har også ansvar for å koordinere teknologiforum.