Samordningsgruppen for geografisk informasjon

Samordningsgruppen for geografisk informasjon er det utøvende organet og beslutningsmyndighet for partene i Norge digitalt-samarbeidet.

Gruppen er utnevnt av Miljøverndepartementet i henhold til geodataforskriften § 13, og ble konstituert i møte 29. august 2013. Gruppen har 21 deltakere som til sammen representerer alle partene i Norge digitalt-samarbeidet. Kartverket leder gruppen og er sekretariat.

Samordningsgruppen representerer og ivaretar rettigheter og plikter for partene i Norge digitalt. Gruppen skal formidle og koordinere innspill fra andre med interesser i infrastrukturen og bistå geodatakoordinator med å drive samarbeidet i tråd med gjeldende krav, føringer og samfunnets behov.

Medlemmer i gruppen

RepresentantRepresentererEtat
Ole-Gunnar Drabløs Kommunal- og moderniseringsdept.(KMD) Statsforvaltningavdelingen (STA)
Per Vallner Fylkesmannen (KMD) Fylkesmannen i Østfold
Jørn Kristian Undelstvedt Finansdept.(FIN) Statistisk sentralbyrå (SSB)
Frode Skjævestad Samferdselsdept. (SD) Kystverket
Øyvind Martinsen Forsvarsdept. (FD) Forsvarets militærgeografiske tjeneste (FMGT)
Mats Berg Justis- og beredskapsdept (JD) Politiets data- og materielltjeneste (PDMT)
Hildegunn Norheim Landbruks- og matdept. (LMD) Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Ingunn Limstrand Klima- og miljødept. (KLD) Miljødirektoratet
Frank Haugan Nærings- og fiskeridept (NFD) NGU og direktoratet for Mineralforvaltning
Bjørn Lytskjold Olje- og energidept. (OED) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Espen Sveen Samferdselsdept. (SD) Statens vegvesen
(pt.ingen representant) Kunnskapsdept. (KD) (Utdanningssektoren)
Jorge Sagredo Helse- og omsorgsdep. (HOD) Sykehusbygg
David Reiersrud   Telenor
Kristin H. Lind Energisektoren Energi Norge
Rolf Thore Bekkhus Storbykommunene Oslo kommune
Anne Kjersti Briskerud KS Kongsvinger kommune
Kristin Tandberg KS Asker kommune
Øystein Bujordet KS/fylkeskommunene Vest-Agder fylkeskommune
Einar Jensen Geovekstforum Kartverket
Erik Perstuen Leder av gruppen Kartverket

I tillegg møter leder av temadataforum, leder av marint/maritimt forum, leder av standardiseringskomitéen på møtene, men uten stemmerett.