Organisering regionalt

Kommuner, fylkeskommuner og energisektoren er regionale parter i Norge digitalt-samarbeidet.

De regionale partene følges opp av Kartverkets fylkeskartkontor.

Det er etablert et fylkesgeodatautvalg i hvert fylke. Dette utvalget skal sikre en helhetlig gjennomføring av infrastrukturen i fylket med basis geodata, plan- og temadata. Fylkesgeodatautvalget utarbeider og vedtar en fylkesgeodataplan med tiltak for utvikling og bruk av geodata, og partene i fylket vedtar hvilke tiltak som skal iverksettes. Geodatautvalget samordner gjennomføringen, og datagrunnlaget i gjennomførte prosjekter inngår i kommunevise avtaler om forvaltning, drift og vedlikehold av geodata (FDV-avtalene). Mange av disse utvalgene har også underliggende plan- og temadatautvalg. Det er utarbeidet en veileder for arbeid i plan- og temadatautvalgene.

Fylkesmannsembetene ivaretar sentralforvaltningens fylkesansvar, og skal sammen med geodatakoordinator (Kartverket) være en pådriver for økt bruk av geodata i kommuner, fylkeskommuner og annen regional forvaltning.

Kommunene er part i Norge digitalt gjennom Geovekst-samarbeidet. Dette gjelder alle landets kommuner med unntak av Oslo, Bærum, Stavanger, Bergen og Trondheim. Disse storkommunene er også parter i Norge digitalt. I tillegg er alle fylkeskommunene parter i samarbeidet.

Energisektoren er part i Norge digitalt gjennom Geovekst-samarbeidet. Ikke alle energiselskapene deltar i Geovekst og er da heller ikke er en del av Norge digitalt-samarbeidet.

Oversikt over regionale parter i Norge digitalt (pdf)

Regionale Norge digitalt-nettsider

Fylkesvise geodataplaner

Oversikt over gjeldende fylkesgeodataplaner: