Nasjonal geodatastrategi og handlingsplan

Den nasjonale geodatastrategien "Alt skjer et sted" er supplert med en handlingsplan. Denne handlingsplanen beskriver aktivitetene som skal utføres de neste årene.

Strategien heter  Alt skjer et sted - Nasjonal geodatastrategi frem mot 2025 (pdf)

Handlingsplanen beskriver aktivitetene

Handlingsplanens dokumentasjon er delt inn i tre nivåer. Nivå 1 er en kort beskrivelse av det enkelte tiltaket. Nivå 2 beskriver aktivitetene som tilhører hvert enkelt tiltak, mens nivå 3 inneholder flere detaljer om tiltaket og aktivitetene.

Handlingsplanen skal henvende seg mot viktige utfordringer på geodataområdet, blant annet arbeidet knyttet til de sentrale samfunnsutfordringene og digitaliseringen av offentlig sektor, som er beskrevet blant annet i  geodatastrategien. Den inneholder korte beskrivelser av omlag 30 forskjellige tiltak. Noen av tiltakene går på tvers av flere sektorer, mens andre er helt sektorspesifikke. Tiltakene er utviklet av etater og organisasjoner. Det er forventet at departementer, direktorater, kommuner, privat sektor og andre vil utvikle andre tiltak de neste årene. 

KMD har det overordnede ansvaret for  handlingsplanen, men Kartverket har blitt bedt om å koordinerene arbeidet, og Samordningsgruppen for geografisk informasjon skal godkjenne den.

 

Dette er geodatastrategien

Regjeringen la fra den nasjonale geodatastrategien «At skjer et sted»  i november 2018. Målet med strategien er at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. For å klare det, må vi bli enda flinkere til å samarbeide på tvers av sektorer. Med denne strategien forsterker regjeringen bruken av den geografiske infrastrukturen, sier Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Strategien består av fire områder, med brukerorientering og samfunnsnytte som hovedelementer:

  • Et nasjonalt kunnskapsgrunnlag av geografisk informasjon som møter viktige samfunnsbehov
  • Felles løsninger og teknologi som støtter opp under effektiv oppgaveløsing og åpner for nye bruksmuligheter i samfunnet
  • Et velfungerende samspill om forvalting, deling, utvikling og innovasjon mellom aktørene i både offentlig og privat sektor
  • Rammevilkår som er forutsigbare og godt tilpasset utfordringene i det digitale samfunnet

Her kan du lese Alt skjer et sted - Nasjonal geodatastrategi frem mot 2025 (pdf)