Nasjonal geodatastrategi

Den nasjonale geodatastrategien ble lansert av Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) den 1. november 2018

Her kan du lese Alt skjer et sted - Nasjonal geodatastrategi frem mot 2025 (pdf).

I tillegg har det tidligere blitt laget et utkast til handlingsplan (pdf). Dette utkastet skal i tiden fremover bearbeides og tilpasses den endelige strategien fra KMD. Oppfølgingen av strategi og handlingsplan har et langsiktig perspektiv og innspill og kommentarer kan fortsatt sendes til post@norgedigitalt.no.

 Se pressemeldingen om strategien, "Norge skal være ledende i bruk av geodata" fra KMD

Enkel tilgang til geodata er ingen selvfølge. Det er mange aktører og kompliserte data som må kobles sammen for at brukerne skal få en god opplevelse.

– Mange aktører i samfunnet er avhengig av geografisk informasjon. Kommunene trenger det for å forebygge og håndtere klimaendringer, beredskapsaktører trenger det for å håndtere kriser raskt og riktig, det er viktig for god byutvikling, for at næringslivet kan omstille seg og for innovasjon i offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Den nye strategien «Alt skjer et sted» skal være en nøkkel for å forstå hvorfor vi er så avhengig av geografisk informasjon i vår digitale tid. Geodatastrategien er en oppfølging av stortingsmeldingen "Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet".

Strategien har fire hovedområder

Strategien består av fire områder, med brukerorientering og samfunnsnytte som hovedelementer:

  • Et nasjonalt kunnskapsgrunnlag av geografisk informasjon som møter viktige samfunnsbehov
  • Felles løsninger og teknologi som støtter opp under effektiv oppgaveløsing og åpner for nye bruksmuligheter i samfunnet
  • Et velfungerende samspill om forvalting, deling, utvikling og innovasjon mellom aktørene i både offentlig og privat sektor
  • Rammevilkår som er forutsigbare og godt tilpasset utfordringene i det digitale samfunnet

Norge skal være ledende på bruk av geodata

– Målet er at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. For å lykkes må vi bli enda flinkere til å samarbeide på tvers av sektorer. Med denne strategien forsterker regjeringen bruken av den geografiske infrastrukturen, sier Mæland.

Geodatastrategien henvender seg til sektormyndigheter på ulike forvaltningsnivåer, dataprodusenter, teknologileverandører, innovatører og brukere i alle sektorer – og til Kartverket som nasjonal geodatakoordinator