Nasjonalt geodataråd 2020-2023

Nasjonalt geodataråd skal sikre samarbeidet mellom alle som forvalter og bruker samfunnets geografiske informasjon.

Rådet ble oppnevnt av Kongen i statsråd i 2012 og det første rådet hadde tre års virketid (2012-2015). Rådet er blitt gjenåpnet i 2016 og 2020 - begge ganger med ny sammensetning og med med fire års virketid. Nåværende råd har virketid ut 2023.

Kartverket er sekretariat og forbereder saker for rådet.

Rådets mandat

Nasjonalt geodataråd sikre et godt samspill mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

Rådet skal følge norsk geodatapolitikk og gi råd om oppfølging av nasjonale strategier for samfunnets felles geografiske infrastruktur som geodatastrategien og digitaliseringsstrategien. Rådet skal bidra til samarbeid om og bruk av geodata. God tilgang til og bruk av offentlig geografisk informasjon blir stadig viktigere for næringslivet, kommuner og andre brukere.

Se også departementets informasjon om dette

Rådets medlemmer 1.1.2020 - 31.12.2023:

Listen viser hvem som til en hver tid sitter i rådet.

 

Navn

Virksomhet

Direktør Roar Skålin (rådets leder) Meteorologisk institutt
Direktør Hildegunn Norheim NIBIO (kart og statistikk)
Kystdirektør Einar Vik Arset Kystverket
Direktør Johnny Welle Statens kartverk
Forskningsdirektør Trygve Sparr Forsvarets forskningsinstitutt (sensor- og overvåkingssystemer)
Direktør May Britt Myhr Norges geologiske undersøkelse
Fylkesdirektør Dina Lefdal Vestland fylkeskommune (infrastruktur og vei)
Kommunaldirektør Kristin Barvik Sandnes kommune
Enhetsleder Mona Høiås Sæther Trondheim kommune og Geoforum
Daglig leder Agnes Landstad Forskningsinstituttenes fellesarena/Abelia
Avdelingsdirektør Arne Bjørn Mildal Norges vassdrags- og energidirektorat (IKT og informasjonsforvaltning)
Forretningsutvikler Jorunn Kragset Norkart AS og leder for Geomatikkbedriftene
Administrerende direktør Øyvind Husby IKT-Norge
Prorektor Camilla Brekke Universitetet i Tromsø og styreleder for Jordobservasjon Tromsø
Seksjonsleder Rozemarijn van der Hilst-Ytreland Digitaliseringsdirektoratet
Sjef Øistein Knudsen jr Sivilforsvaret