Nasjonalt geodataråd

Nasjonalt geodataråd skal sikre samarbeidet mellom alle som forvalter og bruker samfunnets geografiske informasjon.

Rådet ble oppnevnt av Kongen i statsråd i 2012 og hadde virketid 2012-2015. Rådet er blitt gjenåpnet både i 2016, 2020 og nå i 2024, med ny sammensetning og med fire års virketid. Nåværende råd har virketid ut 2027. Kartverket er sekretariat og forbereder saker for rådet.

Rådets mandat

Nasjonalt geodataråd har ansvar for å følge norsk geodatapolitikk og gi råd til KDD og regjeringen om oppfølging av nasjonale strategier for samfunnets felles geografiske infrastruktur som geodatastrategien og digitaliseringsstrategien.

Rådet jobber med å fremme samarbeid om og bruk av geodata, da tilgangen til offentlig geografisk informasjon stadig blir viktigere for næringslivet, kommuner og andre brukere. Aktuelle tema for rådet er;

  • Norsk geodatapolitikk
  • Oppfølging av nasjonale strategier for samfunnets felles geografiske infrastruktur, slik som nasjonal geodatastrategi og digitaliseringsstrategien for offentlig sektor
  • Samarbeid om og bruk av geodata for offentlige styresmakter og andre som bidrar til eller nytter den geografiske infrastrukturen
  • Muligheter og utfordringer knyttet til bruk og deling av geografiske data
  • Synliggjøring av samfunnsøkonomisk nytte

Se regjeringens informasjon om Nasjonalt geodataråd

Rådets medlemmer 1.1.2024 - 31.12.2027:

Listen viser hvem som til en hver tid sitter i rådet. 

Navn

Virksomhet

Arne Bjørn Mildal, leder av rådet Direktør IKT- og informasjonsforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Camilla Brekke Direktør Norsk Polarinstitutt
Johnny Welle Direktør Kartverket
Øistein Knudsen jr. Sjef Sivilforsvaret
Jorunn Kragset Leder Geomatikkbedriftene
Hildegunn Norheim Direktør kart og statistikk, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Guri Kaspara Lande  Direktør digital strategi og samhandling, Digitaliseringsdirektoratet
Heri Ramampiaro Instituttleder ved NTNU og leder for Norwegian Open AI-Lab
Torfinn Sørensen Direktør vann- og kunnskapsavdelingen, Miljødirektoratet
Ingrid Dahl Hovland Direktør Statens vegvesen
Mariann Hornnes Assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet
Trygve Sparr Forskningsdirektør sensor- og overvåkingssystem, Forsvarets forskningsinstitutt
Elise Bakke Direktør digitalisering og innovasjon, Kystverket
Tristan Rolstad Fagsjef digitalisering, KS
Venke Moe Plan- og bygningssjef Kristiansand kommune
Torgeir Stordal Direktør Sokkeldirektoratet