Nasjonalt geodataråd

Nasjonalt geodataråd skal sikre samarbeidet mellom alle som forvalter og bruker samfunnets geografiske informasjon.

Rådet ble oppnevnt av Kongen i statsråd i 2012 og det første rådet hadde tre års virketid (2012-2015). Rådet ble gjenåpnet i 2016 med ny sammensetning og da med fire års virketid (2016-2019). I 2020 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet nok en gang gjenåpnet Nasjonalt geodataråd - også denne gangen med ny sammensetning og leder og rådets virketid er ut 2023.

Se nyhet på regjeringens hjemmeside

Kartverket er sekretariat og forbereder saker for rådet.

Rådets mandat:

Nasjonalt geodataråd sikre et godt samspill mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

Rådet skal følge norsk geodatapolitikk og gi råd om oppfølging av nasjonale strategier for samfunnets felles geografiske infrastruktur som geodatastrategien og digitaliseringsstrategien. Rådet skal bidra til samarbeid om og bruk av geodata. God tilgang til og bruk av offentlig geografisk informasjon blir stadig viktigere for næringslivet, kommuner og andre brukere.

Se også departementets informasjon om dette

Rådets medlemmer 1.1.2020 - 31.12.2023:

Listen viser hvem som til en hver tid sitter i rådet.

 

Navn

Virksomhet

Direktør Roar Skålin (rådets leder) Meteorologisk institutt
Direktør Hildegunn Norheim NIBIO (kart og statistikk)
Kystdirektør Einar Vik Arset Kystverket
Direktør Johnny Welle Statens kartverk
Forskningsdirektør Trygve Sparr Forsvarets forskningsinstitutt (sensor- og overvåkingssystemer)
Avdelingsdirektør Sigurd Heier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (nød- og beredskapskommunikasjon)
Direktør May Britt Myhr Norges geologiske undersøkelse
Avdelingsdirektør Knut K. Bjørgaas Digitaliseringsdirektoratet (digital strategi og samordning)
Leder Sverre Pavel Finnmarkseiendommen (grunn og rettigheter)
Fylkesdirektør Dina Lefdal Vestland fylkeskommune (infrastruktur og vei)
Kommunaldirektør Kristin Barvik Sandnes kommune
Konserndirektør Geir Hansen Geomatikk AS as og Geomatikkbedriftene 
Enhetsleder Mona Høiås Sæther Trondheim kommune og Geoforum
Daglig leder Agnes Landstad Forskningsinstituttenes fellesarena/Abelia
Direktør Liv Freihow IKT-Norge (næringspolitikk)
Avdelingsdirektør Arne Bjørn Mildal Norges vassdrags- og energidirektorat (IKT og informasjonsforvaltning)