Marint-maritimt forum

Norge er en kystnasjon hvor de marine og maritime næringene og interessene står sterkt. Det har i den senere tid blitt stilt spørsmål med hvorvidt den nasjonale geodatainfrastrukturen i tilstrekkelig grad understøtter behovet og kravet om mer og bedre kunnskap om kyst- og havområdene.

Marint-maritimt forum er en permanent videreføring av Arbeidsgruppen for marine data.

Oppstart av Marint-maritimt forum

Se forumets mandat (pdf)

Forumet hadde oppstart 18. januar 2017, og disse partene var til stede:

 • BarentsWatch
 • BluePlanet
 • EPIM
 • Fiskarlaget
 • Fiskeridirektoratet
 • FMGT
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmannsembetene
 • Havforskningsinstituttet
 • Hovedredningssentralen
 • Kystverket
 • Miljødirektoratet
 • NIVA
 • Oljedirektoratet
 • Petroleumstilsynet
 • Troms fylkeskommune
 • IRIS
 • ProActima
 • ECC
 • Kartverket

 

Det var et stort engasjement rundt flere tema og arbeidsgrupper som skal arbeide frem innspill til forumet vil bli opprettet. Forumet skal forberede beslutningssaker til Samordningsgruppen for geografisk informasjon for å sikre god forankring.
Njål Tengs Abrahamsen ble valgt til leder i perioden 2017 - 2019 og Kartverket har sekretariatet.

Bakgrunn for oppstarten

Av ulike årsaker har Norge Digitalt utviklet seg med større orientering mot land-relevante saker. Offentlige aktører innenfor marin og maritim sektor har slått fast at det er et forbedringspotensial hos Norge Digitalt når det gjelder de spesifikke behovene disse har. Derfor ble samlet offentlige etater og representanter fra det private næringsliv samlet for å identifisere de  sakene det er ønskelig skal på agendaen, samt å øke og forbedre tilgang til marine/maritime data i Norge digitalt og Geonorge.