Geovekst-forum

Geovekst-samarbeidet ble etablert 5.juni 1992. Til grunn for samarbeidet ligger «Sentral avtale om geodatasamarbeid» med to vedlegg; «Prinsipper for geodatasamarbeid» og «Retningslinjer for organisering av geodatasamarbeid i fylkene».

Organiseringen av arbeidet er beskrevet gjennom Geovekst-veiledningsdokumentasjon.

I korte trekk organiseres samarbeidet igjennom Geovekst-forum, som utarbeider forslag til nasjonale føringer og Fylkesgeodatautvalg som styrer partenes geodataplanlegging lokalt med tilhørende kartleggingsprosjekter.

Utover samarbeidets egen avtale ligger partenes samfunnsoppdrag med tilhørende lover og forskrifter til grunn for aktiviteter og prioriteringer som den enkelte etat og i Geovekst-samarbeidet ivaretar.

Partene i samarbeidet som møter i Geovekst-forum er Statens vegvesen, Energi Norge, Kommunesektoren med representanter oppnevnt av KS, Statens kartverk, Telenor, Landbruksdepartementet med underliggende etater og Fylkeskommunen (fra 2020).

Norges vassdrags og energidirektorat har undertegnet en Sentral avtale spesielt for laserkartlegging og møter i Geovekst-forum.

Bane NOR har ikke undertegnet Sentral avtale, men er en part med lokal deltakelse over store deler av landet og stiller derfor som observatør i Geovekst-forum.

På samarbeidsarenaene regionalt stiller lokale representanter fra nevnte parter, samt aktører med eventuelle lokale interesser for enkeltprosjekt som for eksempel Nye Veier og Forsvarsbygg.

Geovekst-forum møtes minst 4 ganger pr. år hvor 2 av møtene dedikeres til å møte et Fylkesgeodatautvalg.

Geovekst-forum har følgende deltagere.

Sentral avtale om geodatasamarbeid