FoU-forum

Mandat

FOU-forumet skal være et nasjonalt samlingspunkt med oppgave å stimulere til aktivitet på feltet forskning og utvikling i tilknytning til geografiske data, geografisk infrastruktur og geografisk metode.

Forumet organiseres som et nasjonalt forum under Samordningsgruppen for geografisk informasjon.

Mandatet for gruppen tas opp til vurdering hvert 2. år for å sikre at arbeidet i gruppen er i tråd med aktuelle utfordringer og problemstillinger. Sammensetningen av gruppen vurderes da samtidig. 

Viktige oppgaver

  • Forumet skal følge opp Samordningsgruppens vedtatte FOU-strategi som adresserer spesifikke felt for forskning og utvikling.
  • Forumet skal stimulere til iverksetting av samordnet FoU-virksomhet på de prioriterte feltene for å nå målet om at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon
  • Forumet skal prioritere målsettinger adressert i nasjonal geodatastrategi og andre relevante strategiske nasjonale føringer.
  • Forumet skal arbeide for tydeligere forankring av arbeid med FOU knyttet til geografiske informasjon hos aktuelle etater og andre aktører
  • Forumet skal arbeide for å tydeliggjøre feltet FoU på geografisk informasjon i Forskningsrådets strategier, utlysninger mv
  • Forumet skal være møtested for informasjonsutveksling, prioritering og eventuelt samarbeid om deltagelse i utlysninger og prosjekter som er del av de europeiske programmene Horizon Europe og Digital Europe.
  • Forumet skal stimulere til innspill og eventuelle koordinerte budskap mot offentlige høringer, stortingsmeldinger, strategier o.a. som berører FOU på feltet geografisk informasjon.

Møter

Forumet samles til minimum 2 møter pr. år. I tillegg kan forumet arrangere ulike fagsamlinger dersom man finner det relevant.

Deltakere

Deltagere skal kunne være fagetater, departementer inkl Kunnskapsdepartementet, universiteter og høyskoler, forskningsinstitutter- og organisasjoner, kommuner, samt relevante samarbeidsorganer og private aktører. Forumet kan dermed, og oppfordres til, å ha bredere representasjon enn Samordningsgruppen som styres av KDDs bestilling og geodatalovens virkeområde. 

Beslutninger

FOU-forum for geografisk informasjon tar beslutninger om eget virke, valg av leder og føringer for arbeidet i gruppa. Forumet rapporterer til Samordningsgruppen for geografisk informasjon. Beslutninger og anbefalinger fra forumet legges frem for Samordningsgruppen for å innarbeides i den nasjonale infrastrukturen. 

Ledelse

Forumet velger sin egen leder og lederrollen rullerer hvert annet år. Ledelse av forumet går på rundgang blant medlemmene. Kun parter i forumet som samtykker kan velges som leder. 

Sekretariat

Kartverket fungerer som sekretariat for forumet. Sekretariatet og leder deler på ansvar for innkallelse til møter, referatføring og å ordne praktiske forhold. Sekretariatet har tett kontakt med leder.