Temadataforum

Temadataforum skal være en møteplass hvor leverandører og brukere i den nasjonale geografiske infrastrukturen Norge digitalt presenterer og drøfter saker knyttet til produksjon, formidling og bruk av temadata.

Mandat

Temadataforum skal være en møteplass for gjensidig erfaringsutveksling og samhandling omkring temadata blant produsenter og brukere representert som parter i Norge digitalt. Målet er å sikre behovstilpasset tilfang av temadata med høy kvalitet og en god og samordnet formidling av disse.

Viktige oppgaver

Temadataforum skal:

 • Følge opp innføringen av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) mot etater og kommuner. Temadataforum skal være et av kontaktpunktene for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) mot etater og kommuner med hensyn til DOK-arbeidet.
 • Organisere gjensidig rapportering mellom plan- og temadatautvalg i fylkene og temadataforum.  Fokus skal være på tiltak, kurs, informasjon, samt tekniske og innholdsfaglige utfordringer.
 • Komme med anbefalinger til satsninger innenfor temadata, for gjennomføring i fylkene. Disse satsningene skal innlemmes i de fylkesvise geodataplanene der satsningene ønskes gjennomført.
 • Følge opp ”Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018” og foreta årlig rullering av denne 3-årsplanen. Tidligere handlingsplan inneholdt en del andre tiltak: "Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2013-2015"

Møter

Temadataforum organiseres som et felles møte minst to ganger per år, hvorav et møte organiseres som et åpent møte. Møter i temadataforum kan også samkjøres med andre fora som for eksempel plandataforum. Temadataforum kan i tillegg arrangere "fagmøter" og ”kurs/workshops” knyttet til spesielle tema.

Sammensetning

Temadataforum skal være et møtested der en sikrer deltagelse fra nasjonale fagetater, direktorater og departementer, og representanter for kommuner og fylker, representert både som rettighetshavere og brukere av temadata.
Det skal være åpen deltakelse, og det er ønsket deltakelse fra:

 • Nasjonale etater i Norge digitalt (1 representant per etat)
 • Kommunale, fylkeskommunale og regionale etater som rettighetshavere og brukere av temadata
  • fylkesmannsembetene (inntil 2 representanter (ulike avd.)
  • fylkeskommunene (inntil 2 representanter)
  • kommuner (inntil 6 representanter)
  • regionale plan- og temadatautvalg (inntil 3 representanter fra Kartverkets fylkeskartkontor)
  • Kartverkets geodatakoordinatorseksjon (1 representant)
  • departementet (1 representant)
 • Kartverket deltar i forumet, i tillegg til å ha ansvar for sekretærfunksjonen og praktisk gjennomføring av møtene. 
 • Nasjonale parter, kommunale, fylkeskommunale og regionale etater og plan- og temadatautvalg vil bli kontaktet og oppfordret til og selv velge sine representanter til temadataforum.

Beslutninger

Temdataforum tar beslutninger om eget virke, valg av leder, representanter til arbeidsutvalg, arbeidsgrupper, fagmøter, workshops osv. samt gir anbefalinger om retningslinjer/føringer knyttet til bruk og leveranse av temadata. Temadataforum rapporterer til samordningsgruppen for geografisk informasjon.

Ledelse

Temadataforum velger selv leder blant representantene i forumet. Lederrollen rullerer hvert andre år, men virketiden (kalenderår) kan forlenges. Kun parter som samtykker i ledervervet kan velges.

Sekretariat

Kartverket skal være sekretariat for temadataforum.

Arbeidsutvalg og arbeidsgrupper

Temadataforum kan etablere arbeidsutvalg som får ansvar for å forberede saker til samordningsgruppen, i tillegg til å gjennomføre egne fagmøter eller initiere arbeid i arbeidsgrupper og prosjekter.

Et arbeidsutvalg vil bestå av et utvalg personer som deltar i temadataforum. Kartverket vil være sekretær for et evt. arbeidsutvalg.

Kostnader

Temadataforum har ikke egen økonomi. Temadataforum vil derfor ikke kunne gå inn i prosjekter eller aktiviteter med egne midler. Parter dekker selv utgifter til prosjekter/ aktiviteter (inkludert arbeidsgrupper) og representasjon ved møter. Kartverket dekker kostnader til sekretariatsfunksjon og felleskostnader til temadataforums hovedmøter.