Samordningsgruppen for geografisk informasjon

Samordningsgruppen for geografisk informasjon er det utøvende organet og beslutningsmyndighet for partene i Norge digitalt-samarbeidet.

Samordningsgruppen for geografisk informasjon er en nasjonal, tverrsektoriell gruppe oppnevnt av det tidligere Miljøverndepartementet i 2013, iht. føringer i Geodataforskriften (jf. forskrift 8. august 2012 nr. 797 om Infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften) § 13 første ledd). Fra 2013 er ansvaret for fagområdet flyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Forskriften stadfester at «Statens kartverk skal koordinere arbeidet med den geografiske infrastrukturen med bistand fra en samordningsgruppe.»  

Representantene skal løse prinsipielle og praktiske problemstillinger og være talspersoner og geodataambassadører innen sin sektor. Representantene skal ha tett dialog med alle virksomheter de representerer for å sikre at bredden i brukerbehov og synspunkter kommer fram. Gruppens oppgaver, mandat, og forretningsordning kan fastsettes nærmere i avtaler mellom deltakerne i den geografiske infrastrukturen. 

Samordningsgruppen skal representere statlige, kommunale og fylkeskommunale organer og andre som deltar i samarbeidet om den geografiske infrastrukturen, og bistå Kartverket i å koordinere samarbeidet om den geografiske infrastrukturen. 

Samordningsgruppen har ansvar for følgende hovedområder: 

  • Nasjonal geodatakoordinering 

  • Handlingsplan til nasjonal geodatastrategi 

  • Norge digitalt-samarbeidet 

  • Geonorge

Mandat Samordningsgruppen for geografisk informasjon (pdf)

Medlemmer i gruppen

 Representant                                 RepresentererVirksomhet
Knut Bjørgaas Kommunal- og distriktsdep. (KDD)                 Leder av gruppen Kartverket
Per Vallner Digitaliserings- og forvaltningsdep. (DFD) Statsforvalteren i Oslo og Viken
Jørn Kristian Undelstvedt Finansdept.(FIN) Statistisk sentralbyrå (SSB)
Frode Skjævestad Nærings- og fiskeridept. (NFD) Kystverket
Øyvind Martinsen Forsvarsdept. (FD) Forsvarets militærgeografiske tjeneste (FMGT)
Mats Berg Justis- og beredskapsdept (JD) Politiets data- og materielltjeneste (PDMT)
Hildegunn Norheim Landbruks- og matdept. (LMD) Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Torleiv Lohne Klima- og miljødept. (KLD) Miljødirektoratet
Kari Bostad Nærings- og fiskeridept (NFD) Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)
Eli Øydvin Olje- og energidept. (OED) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Atle Dale Moen Samferdselsdept. (SD) Statens vegvesen
Torbjørn Kravdal       Kunnskapsdept. (KD) NTNU Gjøvik
pt ingen representant Helse- og omsorgsdep. (HOD)  
Svein Olav Mjelve   Telenor
Kristin H. Lind Energisektoren Fornybar Norge
Lin Knarvik Storbykommunene Stavanger kommune
Anne Kjersti Briskerud KS Kongsvinger kommune
Jan Christian Andersen KS Arendal kommune
Frode Brataas Fylkeskommunene Trøndelag fylkeskommune
Einar Jensen Geovekst-forum Kartverket
Heidi Liv Tomren KS sentralt KS

I tillegg kan ledere av underliggende fagfora og representanter for enkelte fagområder i Kartverket møte. Disse er uten stemmerett.