Plandataforum

Plandataforum er et møtested for partene i Norge digitalt-samarbeidet der spørsmål knyttet til planinformasjon diskuteres.

Hovedformålet er å sikre Norge digitalt parter god kvalitet og effektiv tilgang på plandata via Geonorge.no.

Plandataforum har følgende funksjoner:

 • Understøtte aktuelle tiltak i handlingsplan til Nasjonal geodatastrategi, og årlig komme med innspill til eksisterende og nye tiltak i henhold til årshjul.
 • Beskrive den grunnleggende infrastrukturen for forvaltning av planinformasjon i Norge digitalt.
 • Være et samlingspunkt for faglige spørsmål og diskusjoner på tvers av fagområder og etater, som kan resultere i innspill til endringer i lov/forskrift/standarder og veiledningsmateriell.
 • Initiere og gjennomføre utviklingsaktiviteter med forankring i Norge digitalt-samarbeidet, basert på partenes behov for enhetlig og entydig planfremstilling og planforvaltning, og effektiv tilgang til plandata.
 • Bidra til å dele informasjon og kompetanse for partene i Norge digitalt-samarbeidet.
 • Sikre en god dialog og forankring til fylkesgeodatautvalget med underliggende fagutvalg.  Tiltak og aktiviteter i regi av fagforumet for realisering i fylkene skal innlemmes i fylkesgeodataplanen.

 

Møter holdes ved behov. Ett møte i året skal være åpent for alle parter i samarbeidet, samt for privat bransje og utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Plandataforum har ikke besluttende myndighet i Norge digitalt, men legger fram saker for behandling og eventuelle beslutninger tas i samordningsgruppen for geografisk informasjon.

Ved saker til behandling i Samordningsgruppen som berører Plandataforum, bør leder eller eventuelt en annen representant delta.  Plandataforum rapporterer til Samordningsgruppen.

Plandataforum har følgende medlemmer: 

 • Marianne Knapskog, leder (Trøndelag fylkeskommune)
 • Synne Rudsar, sekretær (Kartverket)
 • Anita Sundnes, kommune (Ulstein)
 • Eirik Heddeland Martens, kommune (Kristiansand)
 • Mona Høiås Sæther, storkommunene (Trondheim)
 • Sveinung Råheim, kommune (Bodø)
 • Astrid Espe, fylkeskommune (Rogaland)
 • Knut Sindre Vale , Statsforvalteren (Vestfold og Telemark)
 • Iren Andersen, representant regionale Plan- og Temadatautvalg (Kartverket)
 • Anders Berget Owrenn, Statens vegvesen (vara: Espen Gudevang)
 • Anne Rørholt, Statistisk sentralbyrå
 • Bjørge Stavik, Kartverket
 • Hans Jørgen Bihli, Bane NOR
 • Heidi Liv Tomren, KS
 • Hilde Johansen Bakken, Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Marcus Hothmann, Statsbygg
 • Oddmund Arntsberg, Energi Norge (Elvia)
 • Olaug H. Nesheim, Direktoratet for byggkvalitet
 • Søren Elkjær Kristensen, Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Jon Anders Bordal, teknisk Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP) (Kartverket)
 • Jostein Amlien, standardisering (Kartverket )