Matrikkelforum

Matrikkelforum har vært et møtested for partene i Norge digitalt, hvor spørsmål knyttet til matrikkelinformasjon har blitt diskuterert. Fra november 2022 har Samordningsgruppen i samråd med Eiendomsdivisjonen i Kartverket, besluttet å legge ned forumet. Spørsmål og informasjon om eiendomsinformasjon ivaretas nå i andre fora de fleste Norge digitalt-parter deltar i.

Mandat

Matrikkelforums fokus er på dialog mellom brukerne, overordnede føringer og teknisk veiledning knyttet til ulike temaer omkring Norge digitalt-partenes bruk av matrikkelen og informasjon fra denne.

Matrikkelforum skal være et møtested med følgende funksjoner:

  • Dialog mellom brukerne
  • Et sted for erfaringsutvekslinger med brukerperspektiv
  • Praktisk fortolkning av regelverk knyttet til bruk og behandling av matrikkelinformasjon
  • Bidra til å utveksle erfaringer med tilbud av tjenester og ulike tilhørende teknologiske løsninger

Sammensetning

Matrikkelforum skal være en arena som sikrer deltagelse fra nasjonale fagetater, direktorater, departementer og andre. Alle Norge digitalt-parter kan delta. Kommunale, fylkeskommunale og regionale etater skal være representert, for eksempel med inntil to representanter fra fylkesmannsembetene, inntil to personer fra fylkeskommunene og inntil fire representanter fra kommunene. Kartverket skal være representert som sentral matrikkelmyndighet.

Møter

Matrikkelforum organiseres som et felles møte en gang pr år. Forumet kan i tillegg arrangere "fagmøter" knyttet til spesielle tema.

Beslutninger

Matrikkelforum har ikke besluttende myndighet i Norge digitalt, men kan fremme saker til behandling i Samordningsgruppa for Norge digitalt. Forumet tar beslutninger om eget virke, valg av leder, representanter til arbeidsutvalg, arbeidsgrupper, temamøter med mer. Forumet rapporterer til Samordningsgruppa.

Ledelse

Matrikkelforum velger selv leder blant representantene i forumet. Lederrollen rullerer hvert andre år, men virketiden (kalenderår) kan forlenges.

Lederen skal i samarbeid med sekretariatet fastsette agenda, sted og tidspunkt for møtene, samt lede møtene.

Sekretariat

Kartverket har funksjon som sekretariat for Norge digitalt og har også ansvar for å koordinere aktiviteten i Matrikkelforum.

 

Testdokument