Organisering regionalt

Kommunene, fylkeskommunene og energisektoren er regionale parter i Norge digitalt-samarbeidet.

De regionale partene følges opp av Kartverkets fylkeskartkontor.

Hvert fylke har etablert et fylkesgeodatautvalg. Utvalget skal sikre en helhetlig gjennomføring av infrastrukturen i fylket med basis geodata, plan- og temadata. Fylkesgeodatautvalget utarbeider og vedtar en fylkesgeodataplan med tiltak for utvikling og bruk av geodata, og partene i fylket vedtar hvilke tiltak som skal iverksettes. Geodatautvalget samordner gjennomføringen, og datagrunnlaget i gjennomførte prosjekter inngår i kommunevise avtaler om forvaltning, drift og vedlikehold av geodata (FDV-avtalene). Mange av disse utvalgene har også underliggende plan- og temadatautvalg. Det er utarbeidet en veileder for arbeid i plan- og temadatautvalgene (pdf).

Fylkesmannsembetene ivaretar sentralforvaltningens fylkesansvar, og skal sammen med geodatakoordinator (Kartverket) være en pådriver for økt bruk av geodata i kommuner, fylkeskommuner og annen regional forvaltning.

Kommunene er part i Norge digitalt gjennom Geovekst-samarbeidet. Alle landets kommuner, med unntak av Oslo, Bærum, Stavanger, Bergen og Trondheim deltar i Geovekst, men disse er likevel parter i Norge digitalt. I tillegg er alle fylkeskommunene parter i samarbeidet.

Energisektoren er part i Norge digitalt gjennom Geovekst-samarbeidet. Ikke alle energiselskapene deltar i Geovekst og er heller ikke er en del av Norge digitalt-samarbeidet.

Oversikt over regionale parter i Norge digitalt (pdf)

Regionale Norge digitalt-nettsider

Fylkesvise geodataplaner

Oversikt over gjeldende fylkesgeodataplaner: