Hvem kan bli part i Norge digitalt?

Norge digitalt-samarbeidet er etablert for å bygge og drive en nasjonal, geografisk infrastruktur som sikrer hele samfunnet god tilgang til geodata.

Det avtalebaserte samarbeidet er inngått mellom kommunale, regionale og nasjonale virksomheter som fremstiller eller er store brukere av geodata.

Grunnlaget for samarbeidet

De første Norge digitalt-avtalene ble inngått i 2005. I dag er alle kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, ca. 130 e-verk og ca. 50 etater med i samarbeidet.  Generelle vilkår for Norge digitalt-samarbeidet (pdf) gjelder for alle partene. Partene skal levere egne temadata og bidra til finansiering av enkelte basis geodata gjennom en årlig avgift. Avgiften fordeles til de aktuelle dataeiere for å sikre en god forvaltning og oppdatering.

Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) ble vedtatt i 2010 og gjennomfører også INSPIRE-direktivet om å etablere en infrastruktur for geografisk informasjon i det europeiske fellesskapet. Andre produsenter av geografiske data som ikke er parter i Norge digitalt-samarbeidet, er også omfattet av geodataloven. Loven og tilhørende forskrift skal bidra til god og effektiv tilgang til geodata for bruk til offentlige og private formål. Loven gjennomføres ved å styrke og videreføre det frivillige samarbeidet i Norge digitalt.

Disse kan bli parter i Norge digitalt-samarbeidet:

  • Virksomheter som omfattes av geodataloven § 4 og geodataforskriften §1
  • Landsdekkende selskaper som har ansvar for, forvalter eller etablerer data som inngår i den nasjonale geografiske infrastrukturen
  • Sentrale parter i Geovekst, inkludert Telenor og lokale og regionale energibedrifter

Virksomheter som ønsker å bli medlem, kan kontakte post@norgedigitalt.no. Etter innspill fra samordningsgruppen for geografisk informasjon, vurderer Kommunal- og moderniserings departementet (KMD) om kriteriene for å delta er oppfylt.

Gjensidig bruksrett

Partene i samarbeidet har gjensidig bruksrett til datagrunnlaget i Norge digitalt. De skal også sikre at den enkeltes rettigheter til egne data og tjenester blir ivaretatt. Bruksretten gjelder for å utføre offentlige oppgaver i egen virksomhet og for utadrettede informasjons- og veiledningsoppgaver.

Dersom parten bruker underleverandører, kan disse gis tilgang via partens bruksrett for en tidsbegrenset periode. For tilgang til matrikkelen gjelder vilkårene i utleveringsforskriften. Les mer om hvilke avtaler og maler som gjelder for partene i Norge digitalt.

Parter i samarbeidet får tilgang til følgende geografiske data og tjenester

  • Detaljerte kartdata (FKB-data)
  • Flyfoto (ortofoto) og satellittbilder
  • Eiendomsinformasjon (matrikkelen)
  • Transformasjoner og fastmerker
  • Posisjonstjenestene CPOS og DPOS
  • Plandata fra parter som har dette tilgjengelig

 

Andre data er åpent og gratis tilgjengelig gjennom Geonorge. Også brukere som ikke med i Norge digitalt-samarbeidet, kan få tilgang til slike data og tjenester
Parter inviteres dessuten til å delta i samarbeidets faglige nettverk, møteplasser og arbeidsgrupper.