Norge digitalt-lisens

Denne lisensen gir deg som Norge digitalt-part gjensidig bruksrett til datagrunnlaget i Norge digitalt for utføring av offentlige oppgaver.

Lisensen skal videre sikre at den enkeltes rettigheter til egne data og tjenester blir ivaretatt. Lisensen gir også virksomheter i EU og EØS-området tilgang til dataene i henhold til geodataforskriften §12

Intern bruk i egen virksomhet

Bruksretten gjelder for partenes ansatte og oppdragstakere, og omfatter analog og digital kopiering, bearbeiding, verdiøkning og bruk i interne nettverk og tjenester.

Partene kan gi underleverandører tilgang til kopier av data som ikke er åpne, til bruk for avtalte oppgaver. Slike kopier skal slettes når oppgavene er avsluttet.

Bruk i utadrettet informasjons- og veiledningsvirksomhet

Partene kan bruke data fra Norge digitalt i eksterne nettverk og søke- og visningstjenester etter geodataloven §5. Tjenestene må baseres på oppdaterte data. Tjenestene skal være gratis når annet ikke følger av lov eller forskrift, eller brukerfinansiering er forutsatt i Stortingets bevilgningsvedtak.

Kildehenvisning

Partene skal angi kilden ved bruk av andre rettighetshavers data. Navn på kilde/etat er påkrevet, navn og versjon av datasett/datakilde er anbefalt. Ved bruk av kopidata bør uttaksdato også angis.

 

Hvis man er usikker på om lisensen dekker tiltenkte bruksområder, ta kontakt med post@norgedigitalt.no.